Statuti

STATUTI KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR

Miratuar nga Asambleja e Parë e Përgjithshme e KKSH-së më 23-24 Nëntor 1992, rishikuar në Asamblenë e Dytë më 22-23 Qershor 1995, në Asamblenë e Katërt më 27-29 Tetor 2000 dhe në Asamblenë e Njëmbëdhjetë
më 10 Nëntor 2007.

 

Kapitulli I – DISPOZITA TE PËRGJITHSHME
Neni 1 – Parimet themelore
Neni 2 – Misioni i Kryqit te Kuq Shqiptar
Neni 3 – Karakteri Kombëtar
Neni 4 – Karakteri Ndërkombëtar
Neni 5 – Emblema
Neni 6 – Struktura

Kapitulli II –  OBJEKTIVI
Neni 7 – Objektivi i përgjithshëm dhe synimet kryesore

Kapituli III –  ANËTARET
Neni 8 – Përbërja e shoqatës
Neni 9 – Kriteret e anëtarësimit
Neni 10 – Të drejtat e anëtarit
Neni 11 – Detyrat e anëtarit
Neni 12 – Humbja e cilësisë së Anëtarit

Kapitulli IV – ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME
Neni 13 – Përbërja
Neni 14 – Kompetencat
Neni 15 – Sesionet
Neni 16 – Procedurat

Kapitulli V – KËSHILI DREJTUES
Neni 17 – Përbërja
Neni 18 – Kompetencat
Neni 19 – Sesionet
Neni 20 – Procedurat
Neni 21 – Presidenti
Neni 22 – Komisioni i financës
Neni 23 – Komisioni i vrojtim – verifikimit
Neni 24 – Sekretari i Përgjithshëm

Kapitulli IV – DEGA E KRYQIT TË KUQ SHQIPTAR
Neni 25 – Roli dhe organizimi i degës
Neni 26 – Mbledhja e anëtarëve të degës
Neni 27 – Këshili i degës
Neni 28 – Shpërndarja e këshillit të degës
Neni 29 – Modalitetet e shpërndarjes

Kapituli VII – ZGJEDHEJT / ROTACIONI / PROFILET
Neni 30 – Zgjedhjet
Neni 31 – Kohëzgjatja e mandatit
Neni 32 – Rotacioni
Neni 33 – Profilet

Kapituli VIII – USHTRIMI I FUNKSIONEVE
Neni 34 – Ushtrimi falas i funksioneve të zgjedhura
Neni 35 – Respektimi i asnjanësisë
Neni 36 – Përpikmëria e anëtarëve të zgjedhur

Kapituli IX – DISPOZITA FINANCIARE
Neni 37 – Të përgjithshme
Neni 38 – Administrimi dhe kontrolli
Neni 39 – Viti financiar
Neni 40 – Të ardhurat
Neni 41 – Raporti administrativ
Neni 42 – Buxheti
Neni 43 – Kontrolli i llogarive

Kapitulli X – DISPOZITA TË FUNDIT
Neni 44 – Rishikimi i statutit
Neni 45 – Rregulloret
Neni 46 – Shpërndarja
Neni 47 – Hyrja në fuqi

Ndajeni me miqte tuaj: