Rregullorja e brendshme

PËRMBAJTJA
I. RREGULLA TË PËRGJITHSHME
Rregulla l. Objekti i Rregullores
II. ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME
Rregulla 2. Vendi, data e hapjes dhe kohëzgjatja
Rregulla 3. Thirrja
Rregulla 4. Rendi i ditës
Rregulla 5. Rregulla shtesë për sesion të jashtëzakonshëm
Rregulla 6. Pjesëmarrja
Rregulla 7. Shtypi dhe masmedia
Rregulla 8. Drejtimi i Asamblesë
Rregulla 9. Depozitimi i teksteve
Rregulla l0. Diskutimet
Rregulla 11. Propozime, mocione dhe amendime
Rregulla 12. Miratimi i rezolutave, amendimeve dhe vendimeve
Rregulla 13. Procedura e vendimmarrjes
Rregulla 14. Rishqyrtimi i propozimeve
Rregulla 15. Mbajtja e procesverbaleve
III. KËSHILLI DREJTUES
Rregulla 16. Vendi dhe data
Rregulla 17. Rendi i ditës
Rregulla 18. Procedurat
Rregulla 19. Plotësimi i vendeve të lira
IV. CAKTIMI DHE ROLI I SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM
Rregulla 20. Caktimi i Sekretarit të Përgjithshëm
Rregulla 21. Detyrat dhe kompetencat e Sekretarit të Përgjithshëm
V. KOMISIONET
Rregulla 22. Komisioni i Vrojtim-Verifikimit
Rregulla 23. Komisioni i Financës
Rregulla 24. Ngritja e Komisioneve të tjera nga Asambleja
Rregulla 25. Ngritja e Komisioneve dhe e grupeve të punës nga Këshilli Drejtues
Rregulla 26. Funksionimi i komisioneve
VI. DEGA E KRYQIT TË KUQ DHE MBLEDHJA E ANËTARËVE TË DEGËS
Rregulla 27. Organizimi i degës
Rregulla 28. Mbledhja e anëtarëve të degës
Rregulla 29. Thirrja dhe rendi i ditës
Rregulla 30. Drejtimi i Mbledhjes së anëtarëve të degës
VII. KËSHILLI I DEGËS
Rregulla 31. Funksionimi i Këshillit të degës
Rregulla 32. Roli i Kryetarit të degës
Rregulla 33. Detyrat e Kryetarit dhe Komisionit të Financës
Rregulla 34. Detyrat dhe kompetencat e Sekretarit të Degës.
VIII. PROCESI ZGJEDHOR I KKSH
Rregulla 35. Zgjedhja e Komisionit të Zgjedhjeve në Seli
Rregulla 36. Apelimi
Rregulla 37. Paraqitja e kandidatëve
Rregulla 38. Afatet e kandidimit
Rregulla 39. Komisioni i numërimit të votave
Rregulla 40. Fletë votimi e pavlefshme dhe abstenim
Rregulla 41. Përcaktimi i shumicës
Rregulla 42. Përcaktimi i fituesve
Rregulla 43. Procesi i votimit
Rregulla 44. Zgjedhja e Këshillit Drejtues
Rregulla 45. Zgjedhja e Komisionit të Vrojtim – Verifikimit
Rregulla 46. Zgjedhja e Komisionit të Financës
Rregulla 47. Zgjedhja e Këshillit të Degës
IX. ÇËSHTJE FINANCIARE
Rregulla 48. Planifikimi i shpenzimeve
Rregulla 49. Administrimi i fondeve dhe i pasurisë
Rregulla 50. Pagimi i kuotës
X. RREGULLA TË FUNDIT
Rregulla 51. Dorëzimi i detyrës së Presidentit dhe Kryetarit të degës
Rregulla 52. Qëndrimi në këshillin e degës i Kryetarit të degës
Rregulla 53. Presidenti i Nderit
Rregulla 54. Veprimtaria botuese
Rregulla 55. Përfaqësimi i Shoqatës
Rregulla 56. Amendimi i Statutit
Rregulla 57. Amendimi i Rregullores së Brendshme
Rregulla 58. Miratimi dhe hyrja në fuqi

Ndajeni me miqte tuaj: