Raporti vjetor 2011


Raporti vjetor 2011

pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, sipas qëllimeve të Strategjisë 2015. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më shumë programe dhe sigurisht edhe disa projekte. Paraqitja e Raportit vjetor 2011 është angazhim për të qenë transparent me anëtarët e vullnetarët e shoqatës si dhe me të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë jashtë saj, në veçanti me donatorët.

Ndajeni me miqte tuaj: