Raporti vjetor 2009


Raporti vjetor 2009 pasqyron në mënyrë të përmbledhur aktivitetet kryesore të vitit, sipas qëllimeve të Strategjisë 2005-2010. Çdo qëllimi strategjik i përgjigjen një ose më shumë programme dhe sigurisht disa projekte. Paraqitja e Raportit vjetor 2009 është angazhim për të qenë transparent me anëtarët dhe vullnetarët e shoqatës si dhe me të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë jashtë saj dhe sidomos me donatorët.

Ndajeni me miqte tuaj: