Ofrimi i Shërbimeve të Ndihmës së Parë për ambientet e brëndshme dhe të jashtme: Avantazhet dhe Praktikat më Pozitive

  • Hyrje

Ndihma e parë është kujdesi dhe ndihma e menjëhershme që i jepet një personi që ka pësuar një dëmtim ose prekur nga një sëmundje përpara ardhjes së ndihmës mjekësore profesionale. Është një element kritik në sigurimin e shëndetit dhe sigurisë së individëve, veçanërisht në ambientet brëndshme dhe jashtme ku aksidentet dhe emergjencat janë të pranishme. Ky shënim konceptual do të përcaktojë rëndësinë e ofrimit të shërbimeve të ndihmës së parë në ambiente të ndryshme institucionale dhe praktikat më të mira për të siguruar ofrimin efektiv të shërbimeve të ndihmës së parë.

  • Rëndësia e Shërbimeve të Ndihmës së Parë

Njohuritë e duhura për dhënien e ndihmës së parë janë thelbësore për sigurimin e mirëqenies dhe sigurisë së individëve në ambiente të ndryshme institucionale. Në ambientet e brendëshme, si vende pune në ambiente të mbyllura, shkolla apo shtëpitë, aksidentet dhe emergjencat janë të zakonshme. Ofrimi i shërbimeve të ndihmës së parë mund të ndihmojë në parandalimin apo uljen e shkallës së dëmtimeve dhe sëmundjeve, apo dhe të shpëtojë jetën e njerëzve. Në ambiente të jashtme, si evente sportive, udhëtime, kampingje, hiking në male, aksidentet dhe emergjencat janë edhe më të pranishme. Shërbimet e menjëhershme dhe efektive të ndihmës së parë gjithashtu mund të lehtësojnë shkallën e dëmtimeve të ndryshme fizike që mund të bëhen dhe jetë kërcënuese dhe të sigurojnë që individët të marrin kujdesin e duhur përpara marrjes së shërbimit mjekësor të nevojshëm.

  •  Pse është e rëndësishme të kemi një staf të trajnuar në dhënien e Ndihmës së Parë

Të kesh staf të trajnuar për ndihmën e parë është thelbësore për sigurinë dhe mirëqenien e individëve në mjedise të ndryshme institucionale. Duke pasur staf të trajnuar për Ndihmën e Parë, institucionet mund të krijojnë një kulturë sigurie dhe gatishmërie që promovon një mjedis të shëndetshëm dhe produktiv dhe një kulturë sigurie dhe gatishmërie për të gjithë situatat emergjente që mund të ndodhin. Në vendet e punës, stafi i trajnuar mund të ndihmojë në uljen e numrit të lëndimeve dhe reagimin ndaj sulmeve të sëmundjeve në vendin e punës, të rrisë produktivitetin e punonjësve dhe të promovojë një mjedis të sigurt pune.

  • Praktikat më të mira për Dhënien e Ndihmës së Parë

Për të siguruar dhënien efektive të Ndihmës së Parë, institucionet duhet të zbatojnë praktikat më të mira. Këto përfshijnë zbatimin e ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë i cili cakton të paktën një punëmarrës të trajnuar, i cili mund të japë ndihmën e shpejtë shih (LIGJ Nr. 10 237, datë 18.2.2010,Neni nr.8), ofrimin e trajnimit për punonjësit, mësuesit, studentët dhe individët e tjerë në ndihmën e parë bazike dhe të avancuar. Institucionet gjithashtu duhet të kenë një kuti të ndihmës së parë të disponueshme dhe të mbushur me mjete dhe paisjet e nevojshme. Në ambientet e jashtme, individët duhet të mbajnë me vete një çantë të ndihmës së parë dhe të marrin trajnim në specifikat e dhënies së ndihmës së parë në ambientet e hapura dhe kryesisht në lëndimet që mund të ndodhin gjatë aktivitetit të përditshëm që ata zhvillojnë. Institucionet gjithashtu duhet të kenë një sistem në vend për thirrjen e shpejtë të ndihmës mjekësore profesionale në rast emergjencash.

 

 

Ndajeni me miqte tuaj: