Deklaratë nga Presidenti i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq Peter Maurer për konfliktin në Ukrainë

Njoftimi për këtë fazë të re të konfliktit më tmerroi. Merren lehtë me mend vdekjet dhe shkatërrimet në shkallë të gjerë që rrezikojnë të sjellin intensifikimi dhe përhapja e luftimeve, duke pasur parasysh kapacitetet e jashtëzakonshme ushtarake të përfshira.

Ne i shohim tashmë pasojat e menjëhershme të këtij përshkallëzimi mbi civilët, me zhvendosjet e reja të popullatës. Banorët në Donbas dhe gjetkë kanë duruar tashmë tetë vjet konflikt. Tani i trembem vuajtjeve të shtuara prej luftimeve që mund të shkaktojnë një numër masiv të viktimave dhe shkatërrim të gjerë të objekteve civile si stacionet e furnizimit me ujë dhe energji elektrike, zhvendosjet masive të njerëzve, traumat, ndarjet familjare dhe personat e zhdukur.

Prej përvojës së gjatë, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, i njeh shumë mirë pasojat e tmerrshme që mund të kenë gabimet në përllogaritje, interpretimet dhe supozimet e gabuara në momentin e vlerësimit të rrjedhojave të mundshme të operacioneve të gjera luftarake mbi civilët.

Për këtë arsye u kërkojmë të gjithë aktorëve të përfshirë në konflikt, të kenë parasysh pikat e mëposhtme:

• Palët në konflikt në Ukrainë duhet të respektojnë Ligjin Ndërkombëtar Humanitar, posaçërisht katër Konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokollin e Parë Shtesë të vitit 1977, si dhe të sigurojnë mbrojtjen e popullatës civile dhe të robërve. Ata duhet të përmbahen nga sulmet që shkelin rregullat që kufizojnë operacionet ushtarake ose që ndalojnë disa prej mjeteve dhe metodave luftarake. Në zonat e banuara duhet të shmanget përdorimi i armëve me efekt të gjerë.
• Objektet civile nuk duhet të jenë në shënjestër. Duhet të kursehet infrastruktura parësore, veçanërisht rrjetet e ujit, gazit dhe energjisë elektrike, të cilat, ndër të tjera, ofrojnë furnizime jetike për banesat e civilëve, shkollat dhe objektet mjekësore. Sulmet nëpërmjet teknologjive të reja dhe mjeteve kibernetike, duhet të kryhen në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare.
• Duhet të ruhet hapësira e nevojshme për veprime humanitare neutrale, të paanshme dhe të pavarura, me qëllim që t’u lejojë aktorëve humanitarë, të tillë si Kryqi i Kuq i Ukrainës, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe përbërës të tjerë të Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, të vazhdojnë të kenë akses tek civilët.

Prioriteti i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq është t’u vijë në ndihmë të gjithë atyre që kanë nevojë. Këtë javë siguruam 3.000 litra ujë të pijshëm për spitalin Dokuchaevsk dhe 7.000 litra për komunën e Donetsk. Ne vizituam gjithashtu vendet e paraburgimit për të ndihmuar në përmirësimin e higjienës dhe ushqimit të robërve. Nëse kushtet e sigurisë e lejojnë një gjë të tillë, ekipet tona në Ukrainë do të vazhdojnë të riparojnë infrastrukturën jetike, të mbështesin qendrat shëndetësore me ilaçe dhe furnizime mjekësore dhe të ndihmojnë familjet me ushqime dhe materiale higjienike. Ne do të vazhdojmë gjithashtu dialogun dypalësh dhe konfidencial me palët në konflikt me qëllim garantimin e mbrojtjes së njerëzve të prekur nga luftimet.

Ne u bëjmë thirrje të gjitha shteteve që të mos kursejnë asnjë përpjekje dhe të përdorin ndikimin e tyre për të shmangur një përshkallëzim të konfliktit, kostoja dhe pasojat e të cilit për popullatën civile, do të tejkalojnë kapacitetet humanitare në dispozicion.

Vitet e fundit, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka parë shumë konflikte që të lindin dhe të përhapen, por pak prej tyre që të kenë përfunduar. Dhe në secilën prej tyre, në mënyrë të pashmangshme, janë civilët ata që paguajnë çmimin më të lartë.

_________________________
President Peter Maurer on the situation in Ukraine.

This new phase of the fighting in Ukraine has sent an ominous chill down my spine. The intensification and spread of the conflict risk a scale of death and destruction that are frightening to contemplate, given the immense military capacities involved.

We already see the immediate consequences for civilians, with the latest intensification triggering new displacement. Residents in Donbas and elsewhere have already endured eight years of conflict. Now I fear increased suffering, with the potential of massive casualty numbers and extensive destruction of civilian objects like water and electricity plants, as well as mass displacement, trauma, family separation, and missing persons.

It is ICRC’s long experience that miscalculations, a lack of understanding and faulty assumptions to assess potential civilian impacts of major combat operations can have terrible effects.

We ask those involved in that fighting to take into account that:

Parties to the conflict in Ukraine must adhere to international humanitarian law, including the four 1949 Geneva Conventions and its First Additional Protocol from 1977, as well as ensure the protection of the civilian population and detainees. They must refrain from attacks that violate the rules of the conduct of hostilities or prohibitions on means and methods of warfare. The use of weapons with wide area effects should be avoided in populated areas.
Attacks must not be directed against civilian objects. Essential infrastructure must be spared, including water, gas and electrical systems that, for instance, provide civilian homes, schools and medical facilities with vital water and electricity supplies. Attacks carried out with new technologies and cyber means must also respect international humanitarian law.
Space for neutral, impartial and independent humanitarian action must be protected so that aid actors like the Ukrainian Red Cross, the International Committee of the Red Cross (ICRC), and the wider Red Cross and Red Crescent Movement can maintain access to civilians.

The ICRC’s priority is to assist those in need. This week we delivered 3,000 litres of potable water to Dokuchaevsk hospital and sent 7,000 litres to Donetsk municipality. Recent work also includes visits to places of detention to help improve hygiene and nutrition. The security situation permitting, our teams now in Ukraine will continue their work to repair vital infrastructure, support health facilities with medicines and equipment, and support families with food and hygiene items. We will also continue our bilateral and confidential dialogue with the parties to the conflict to protect those affected by the fighting.

We call for all states to do everything in their power and influence to avoid escalating a conflict whose cost and consequences for civilian populations outpaces the capacity to protect and assist them.

The ICRC has seen many conflicts start and escalate in recent years, but too few of them end, and in each one it is the civilian populations that bear the consequences.

Ndajeni me miqte tuaj: