PËRMBAJTJA
I. RREGULLA TË PËRGJITHSHME

 • Rregulla l. Objekti i Rregullores

II. ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

 • Rregulla 2. Vendi, data e hapjes dhe kohëzgjatja
 • Rregulla 3. Thirrja
 • Rregulla 4. Rendi i ditës
 • Rregulla 5. Rregulla shtesë për sesion të jashtëzakonshëm
 • Rregulla 6. Pjesëmarrja
 • Rregulla 7. Shtypi dhe masmedia
 • Rregulla 8. Drejtimi i Asamblesë
 • Rregulla 9. Depozitimi i teksteve
 • Rregulla l0. Diskutimet
 • Rregulla 11. Propozime, mocione dhe amendime
 • Rregulla 12. Miratimi i rezolutave, amendimeve dhe vendimeve
 • Rregulla 13. Procedura e vendimmarrjes
 • Rregulla 14. Rishqyrtimi i propozimeve
 • Rregulla 15. Mbajtja e procesverbaleve

III. KËSHILLI DREJTUES

 • Rregulla 16. Vendi dhe data
 • Rregulla 17. Rendi i ditës
 • Rregulla 18. Procedurat
 • Rregulla 19. Plotësimi i vendeve të lira

IV. CAKTIMI DHE ROLI I SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM

 • Rregulla 20. Caktimi i Sekretarit të Përgjithshëm
 • Rregulla 21. Detyrat dhe kompetencat e Sekretarit të Përgjithshëm

V. KOMISIONET

 • Rregulla 22. Komisioni i Vrojtim-Verifikimit
 • Rregulla 23. Komisioni i Financës
 • Rregulla 24. Ngritja e Komisioneve të tjera nga Asambleja
 • Rregulla 25. Ngritja e Komisioneve dhe e grupeve të punës nga Këshilli Drejtues
 • Rregulla 26. Funksionimi i komisioneve

VI. DEGA E KRYQIT TË KUQ DHE MBLEDHJA E ANËTARËVE TË DEGËS

 • Rregulla 27. Organizimi i degës
 • Rregulla 28. Mbledhja e anëtarëve të degës
 • Rregulla 29. Thirrja dhe rendi i ditës
 • Rregulla 30. Drejtimi i Mbledhjes së anëtarëve të degës

VII. KËSHILLI I DEGËS

 • Rregulla 31. Funksionimi i Këshillit të degës
 • Rregulla 32. Roli i Kryetarit të degës
 • Rregulla 33. Detyrat e Kryetarit dhe Komisionit të Financës
 • Rregulla 34. Detyrat dhe kompetencat e Sekretarit të Degës.
 • VIII. PROCESI ZGJEDHOR I KKSH

 • Rregulla 35. Zgjedhja e Komisionit të Zgjedhjeve në Seli
 • Rregulla 36. Apelimi
 • Rregulla 37. Paraqitja e kandidatëve
 • Rregulla 38. Afatet e kandidimit
 • Rregulla 39. Komisioni i numërimit të votave
 • Rregulla 40. Fletë votimi e pavlefshme dhe abstenim
 • Rregulla 41. Përcaktimi i shumicës
 • Rregulla 42. Përcaktimi i fituesve
 • Rregulla 43. Procesi i votimit
 • Rregulla 44. Zgjedhja e Këshillit Drejtues
 • Rregulla 45. Zgjedhja e Komisionit të Vrojtim – Verifikimit
 • Rregulla 46. Zgjedhja e Komisionit të Financës
 • Rregulla 47. Zgjedhja e Këshillit të Degës

IX. ÇËSHTJE FINANCIARE

 • Rregulla 48. Planifikimi i shpenzimeve
 • Rregulla 49. Administrimi i fondeve dhe i pasurisë
 • Rregulla 50. Pagimi i kuotës

X. RREGULLA TË FUNDIT

 • Rregulla 51. Dorëzimi i detyrës së Presidentit dhe Kryetarit të degës
 • Rregulla 52. Qëndrimi në këshillin e degës i Kryetarit të degës
 • Rregulla 53. Presidenti i Nderit
 • Rregulla 54. Veprimtaria botuese
 • Rregulla 55. Përfaqësimi i Shoqatës
 • Rregulla 56. Amendimi i Statutit
 • Rregulla 57. Amendimi i Rregullores së Brendshme
 • Rregulla 58. Miratimi dhe hyrja në fuqi
Ndajeni me miqte tuaj: