Programi i përgatitjes dhe i përgjigjes në raste katastrofash dhe i ndihmës së pare në komunitet

Programi i përgatitjes dhe ndërhyrjes për raste katastrofash i KKSH është fusha kryesore e veprimtarisë së shoqatës. Veprimtaria e KKSH për menaxhimin e katastrofave bazohet në ligjin “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”, Politikën e shoqatës dhe Planin e Shoqatës për raste katastrofash.

Në këto dokumete përcaktohet se KKSH është ndihmës i pushtetit publik për çështjet humanitare në vend. Veprimtaria e KKSH është e koordinuar me strukturat shtetërore dhe jo shtetërore, që veprojnë në fushën e ndërhyrjes në raste katastrofash.

 

Qëllimi kryesor i Programit: Të rriten dhe të përsosen kapacitetet e shoqatës për një ndërhyrje sa më efektive në raste katastrofash.

Objektivat:

 • ngritja, përgatitja dhe konsolidimi i strukturave vullnetare në Degët, në të gjithë vendin;
 • sensibilizimi i komunitetit ndaj rreziqeve dhe transmetimi i njohurive për ndihmën e parë (NP);
 • organizimi i konkursit të NP në nivel dege, në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar.
 • krijimi i kapaciteteve materiale për të ndërhyrë me efektivitet dhe në kohën e duhur për zvogëlimin e pasojave për personat e prekur nga katastrofat.

 

Veprimtaritë kryesore të punës së programit janë:

 1. Përgatitja e shoqatës për të përballuar fatkeqësitë. Më konkretisht:
 • trajnimi profesional i stafit dhe i vullnetarëve të KKSH në fusha të tilla si: informacioni dhe vlerësimi i rreziqeve, NP, shëndeti dhe higjena në komunitet, shpërndarja e ndihmave, sensibilizimi i komunitetit, etj.;
 • rritja e kapaciteteve logjistike e materiale të KKSH për të ndihmuar njerëzit në raste emergjencash;
 • krijimi i pikave të kontaktit me degët e KKSH në vend.
 1. Sensibilizim i komuniteteve për rreziqet e katastrofat. Për këtë KKSH synon që:
 • degët e KKSH bëjnë avokatinë te strukturat vendore për të hartuar projekte që çojnë në zvogëlimin e rreziqeve për komunitetet e caktuara;
 • degët e KKSH organizojnë takime sensibilizimi me komunitetet nën risk në zonat e tyre.
 1. Organizimi i konkursit të NP në nivel dege, në nivel rajonal dhe në nivel kombëtar:
 • Degët organizojnë konkursin e NP në nivel dege, me pjesëmarrjen e 2,4..6 ekipe vullnetare në varësi të nivelit të degës;
 • Degët përgatiten dhe marrin pjesë me një ekip në konkursin Rajonal në NP;
 • Degët fituese në konkursin rajonal marrin pjesë në konkursin kombëtar që zhvillohet në 8 Maj, në Ditën botërore të KK dhe të Gjk..

 

 1. Ndërhyrje për të ndihmuar të prekurit nga katastrofat. Në raste emergjencash apo në trajnime apo stërvitje, veprohet si më poshtë:
 • Degët
  • Bëjnë monitorimin e situatës;
  • Marrin pjesë në Komisionet e Menaxhimit të Emergjencave në nivel vendor;
  • Bëjnë vlerësim dëmesh dhe nevojash nëpërmjet rrjetit të vullnetarëve të trajnuar;
  • Kërkojnë ndihma tek donatorët lokalë dhe ndihmojnë familjet e prekura;
  • Organizojnë dhënien e NP për personat e plagosur apo të lënduar.
  • Shpërndajnë ndihma për familjet e dëmtuara në rast operacioni emergjence.
 • Selia:
  • Nëse emergjenca i tejkalon kapacitetet e shoqatës, lëshon Apel ndihme, nëpërmjet Federatës ndërkombëtare të shoqatave të KK dhe të GjK;
  • Organizon shpërndarjen e ndihmave sipas standardeve të paracaktuara në ushqime, batanije, e materiale higjienike.
  • Organizon veprimtari me komunitetin për informimin, këshillimit dhe edukimin për emergjenca të ndryshme, veçanërisht në fushën shëndetësore dhe ambientin.
  • Në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK) ngre Zyrën e Kërkimit. Zyra ka për qëllimi gjetjen e personave të humbur dhe bashkimin e familjeve të ndara nga fatkeqësia.

 

Struktura e Kryqit Kuq Shqiptar për raste Katastrofash.

 

Në nivel Seli

Këshilli Drejtues i cili drejtohet nga Presidenti, si organ statutor i shoqatës, i cili drejton gjithë veprimtarinë e shoqatës, natyrisht edhe përgjigjen për raste katastrofe.

 

Grupi i drejtimit operacional i cili drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm në përbërje të cilit janë Nënsekretarja e Përgjithshme, Koordinatori i programit për raste katastrofash dhe një koordinator programi sipas natyrës së emergjencës. Grupi ka për detyrë menaxhimin, organizimin, koordinimin e gjithë aktivitetit të KKSH në raste katastrofe.

 

Në nivel Dege

Këshilli i Degës i drejtuar nga Kryetari i Degës është struktura e shoqatës në nivel rrethi, që  drejton veprimtarinë e degës në raste katastrofe. Kjo strukturë drejton aktivitetin e degës më përgjigjeje në rast katastrofe në nivel rrethi.

Sekretari i degës është menaxhuesi i veprimtarisë në nivel Dege.

Skuadrat vullnetare për raste katastrofash të përbëra nga 20-40 vullnetarë apo më shumë, të trajnuar në fusha të tilla si : vlerësimi i dëmeve, i nevojave dhe i kapaciteteve, informacioni dhe raportimi, NP, higjiena dhe shëndeti, sensibilizimi i komunitetit për katastrofat, shpërndarja e materialeve dhe logjistika, etj.

 

Skuadra vullnetare për raste katastrofash në degë, përbëhet nga grupet vullnetare si më poshtë:

 • Grupi i informacionit dhe vlerësimit të nevojave – 4 vullnetarë ;
 • Grupi i NP                                                             – 8/ 12 vullnetarë;
 • Grupi i shpërndarjes së ndihmave materiale             – 8 vullnetarë;
 • Grupi i shëndetit                                                 – 4-6 vullnetarë;
 • Grupi i Zyrës së kërkimit                                     – 2 vullnetarë
 • Grupi i sensibilizimit të komunitetit                         – 3-5 vullnetarë
 • etj .

 

Kapacitet materiale e logjistike të KKSH për raste katastrofash:

Shoqata ka tanimë 30 skuadra të ngritura me vullnetarë në nivel dege, numri i secilës prej tyre ndryshon nga 20-40 vullnetarë. Skuadrat janë trajnuar me njohuritë e nevojshme bazë për të ndërhyre në raste katastrofash.

 

Për komunikim me degët, kemi të instaluar një sistem radio-komunikimi, Wave- mail që mbulon Selinë dhe 10 Degë qendër qarku, që për momentin është në konservim. Aktualisht Selia komunikon me degët nëpërmjet një rrjeti telefonik fiks dhe celular, dhe e-mail-it.

 

Shoqata ka një sistem magazinimi: magazinë qendrore në Tiranë dhe tre magazina rajonale në degët e KK Shkodër, Korçë, Fier.

 

KKSH është i organizuar për të lëvruar në kohë një stok me ushqime dhe materiale jo ushqimore sipas standardeve të përcaktuara për 2 000 familje për një muaj. Ai ka një skuadër transporti të përbërë nga 3 kamionë dhe disa autovetura në Seli dhe në degë.

 

KKSH ka në qendrën kombëtare të trajnimit në Tiranë dhe 4 qendra rajonale trajnimi në degët e KK Shkodër, Fier, Durrës, Korçë.

 

 

 

 

Ndajeni me miqte tuaj: